Bygginfo – var är vi med bygglov och annat?

Nya kyrkan

Rivningen av gamla ABF huset är nu avslutad. Länsstyrelsen har gett oss positivt besked att vi nu kan starta saneringen av kyrkans tomt. I och med att Länsstyrelsen nu godkänt marksaneringen har kommunen bevilja marklov. Ett marklov innebär att vi kan starta schaktning för husgrunden. Vi kan påla, lägga ut en grusbädd och markförlagda ledningar för vatten, avlopp och el. Detta arbete genomförs under mars och någon vecka in i april. Preliminär byggstart av själva huset är framflyttad till 16 april.

Vi hade hoppats på att bygglovet skulle vara klart i och med byggnadsnämndens möte den 20 februari. Kommunen väntade in i det sista på ett yttrande från Räddningstjänsten på genomförd riskutredning. Riskutredningen visar på vilka åtgärder vi och garveriet behöver göra utifall en olycka inträffar på järnvägen. Tyvärr han inte Räddningstjänsten inkomma med sitt yttrande varmed kommunen drog tillbaka bygglovsärendet från mötet den 20 februari. Nästa byggnadsnämnd är den 20 mars då vi hoppas att alla frågor är färdigutredda.

 

Kyrktomten

19 december beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva detaljplanen som kommunfullmäktige antagit. Kommunen har nu överklagat domen till Mark- och miljö överdomstolen. Vi väntar nu på om domstolen beviljar ny prövning.

Detta påverkar dock inte byggstart av vår nya kyrka, utan bygget fortskrider enligt ovan.

Hans Sandqvist