Frågor och svar om kyrkbygget

 1. Vilket är nästa beslut som vi ska ta för den nya kyrkan?
 2. När tror vi att vi kan börja bygga?
  • Svar: Det är flera olika delbeslut som hänt eller kommer att hända, planen ser ut som följande:
   • På församlingsmötet i september 2017; Beslutades att genomföra kyrkbygget i enlighet med framtagen systemhandling.
   • Rivningslov och marklov är beviljat. Vi väntar på bygglov.
   • Garveriområdet där kyrkan skall byggas beräknas slutsaneras avseende miljögifter mars/april 2018. Resterande under 2018.
   • Rivning av ABF huset genomfördes under januari 2018.
   • Planerad byggstart av kyrkbyggnaden april/maj 2018.

     

 3. Jag har inte sett ritningarna för kyrkan var kan jag hitta dem?
  • Svar: Det finns ritningar uppsatta i kyrkan där kan du titta på dem. Vi har även ritningarna här.

 4.  Jag skulle gärna vilja prata om mina tankar runt den nya kyrkan, finns det möjlighet att göra det?
  • Ja naturligtvis, kontakta någon i styrelsen eller styrgruppen för kyrkbygget.

 5. Var ska vi bygga den nya kyrkan?
  • Svar: söndag 3 april 2016 tog vi ett historiskt beslut i kyrkan. Församlingen beslutade med ett rungande JA att vi ska jobba vidare med alternativet att kyrkan ska dockas till garveribyggnaden. Med detta alternativ blir vi en del av ett sammanhang, vi kan samutnyttja delar av byggnaden och vi får lägre investeringskostnader. Detta känns mycket roligt och vi ser framemot hur detta kommer ta form.

 6. Vilka är med och jobbar fram förslagen för den nya kyrkan?
  • Svar: Arbetet med kyrkbygget har fortsatt och Hans Sandqvist har samlat en styrgrupp runt sig med olika ansvarsområden:
   • Magnus Standar – Programskrivningsgruppen samt Ljud, ljus och bild gruppen
   • Efraim Ljung – Byggprojektgruppen
   • Andreas Sture – Inredning
   • Hans Sandqvist – Ägarfrågor
   • Josefine Edstrand – Eget arbete gruppen
   • Vakant – Kommunikation

 7. Vilka jobbar med ljud och bild?
  • Svar:
   • Magnus Standar
   • Daniel Ohlsen

 8. Vilka är med Byggprojektgruppen?
  • Svar:
   • Efraim Ljung
   • Hans Sandqvist
   • Gunno Vallmyr (energi)
   • Johan Brandström (arkitekt)
   • Henrik Korpås (projekt ingenjör)
   • Samt konsulter för de kompetenser vi själva saknar.

 9. Vilka jobbar med Inredningsfrågorna?
  • Svar:
   • Sofie Ardenfors
   • Mia Ivarsson
   • Anna Norén
   • Martina Wernbo
   • Ingbritt Borendal
   • Andreas Sture
   • Sandra Eberstein

 10. Vad jobbar byggprojektgruppen med?
  • Svar: Projektering och byggnationen. Under 2017 har program-, systemprojektering genomförts och detaljprojektering avlutas under kvartal 1 2018. Byggprojektgruppen undersöker saker som har att göra med funktion, gestaltning, brand, ljud, el, belysning, tele, vvs, styrning, geoteknik, konstruktion mm. Ritningar finns utskriven i kyrkan för de som är intresserade.

 11. Vad för inredning är det vi behöver tänka på?
  • Svar: Inom inredning undersöker vi vilka möbler vi ska ha i kyrksalen, café-delen men också i samlingsrum. Vi tittar på om vi bör köpa nytt eller kan återanvända/köpa begagnat och i så fall till vilka delar.

 12. Hur blir det om 10 år om Garveriet t.ex. byter ägare med en helt annan filosofi?
  • Svar: Församlingen har gått in som delägare i garveriets fastighetsbolag för att säkra upp långsiktigheten och visionen kring garveriet.

 13. Vilka andra hyresgäster kommer det finnas i garveriet?
  • Svar: Just nu pågår ett framgångsrikt arbete att knyta till sig intressanta verksamheter som passar in i visionen kring garveriet.

 14. Hur långt har vi kommit med försäljningen av nuvarande kyrktomten?
  • Svar: Vi har förhandlat med en tänkt köpare och har skrivit en avsiktsförklaring. Köpet blir klart först när detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanen är överklagad och ligger för prövning hos mark och miljööverdomstolen.

 15. Hur mycket kommer den nya kyrkan kosta?
  • Svar: I kalkylerna för den nya kyrkan ligger kostnaden på ca 38 Mkr inkl moms.

 16. När tror vi att vi kan flytta in i den nya kyrkan?
  • Svar: Enligt planerna ska vi kunna flytta in i den nya kyrkan under hösten 2019

 17. När tror vi att vi kan börja bygga?
  • Svar: Rivningen av ABF huset är avslutat. Marksanering pågår. Pålning påbörjas under mars/april och bygget under april/maj 2018

 18. Varför vill vi ha en kyrka som ligger så långt bort från centrum?
  • Svar: Vi tror att Garveriet kommer bli en ny del av Floda centrum där mycket kommer hända, därför tror vi på att vi kommer att befinna oss i händelsernas mitt. Samtidigt har vi sett med Second Hand att har man något bra så drar det folk. Vi tror att garveriet kommer bli en samlingsplats för många Flodabor och när vi finns som en del i den samlingsplatsen kommer människor hitta till oss.